Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Toko International BV en de afnemer
  waarop Toko International BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de
  hand gewezen.
 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 4. Opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding
  geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de
  overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Toko
  International BV gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
 5. Indien door de afnemer een order wordt geplaatst bij een door Toko International BV aangestelde
  vertegenwoordiger, dan is er sprake van een bindende overeenkomst op het moment dat de order door Toko
  International BV is geaccepteerd.
 6. De door Toko International BV opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 7. Betaling dient à contant te geschieden of binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij overschrijding van
  de betalingstermijn, is de afnemer, na door Toko International BV ten minste eenmaal te zijn aangemaand
  om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de afnemer, vanaf de
  datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
  rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is, zowel
  gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de afnemer.
 8. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Toko International BV, totdat alle
  vorderingen die Toko International BV op de afnemer heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald
  (eigendomsvoorbehoud). Zolang de eigendom van de producten niet op de afnemer is overgegaan, mag de
  afnemer de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De afnemer is
  verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als
  herkenbaar eigendom van Toko International BV te bewaren.
 9. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de producten aan Toko International BV schriftelijk
  kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen.
  Retourzendingen zijn slechts toegestaan na goedkeuring door Toko International BV. In geval van fouten
  zijdens Toko International BV draagt Toko International BV de kosten van zodanige terugzending, echter
  uitsluitend indien de wijze van terugzending geschiedt op basis van door Toko International BV te geven
  instructies.
 10. Indien Toko International BV haar verplichtingen jegens de afnemer niet kan nakomen wegens overmacht,
  dan is Toko International BV niet aansprakelijk voor de schade die de afnemer daardoor lijdt. Onder
  overmacht wordt o.a. verstaan: belemmeringen in het vervoer door bijvoorbeeld weersomstandigheden; het
  niet of niet tijdig leveren van producten aan Toko International BV door haar leveranciers; maatregelen
  genomen door de overheid waardoor de feitelijke omstandigheden wijzigen.
 11. Toko International BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. Indien Toko International BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
  van Toko International BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 13. Alle aanspraken jegens Toko International BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Toko International
  BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 14. Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in publicaties van Toko International BV binden Toko
  International BV niet. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens
  met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de website, in brochures en
  advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en
  kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 15. Op elke overeenkomst tussen Toko International BV en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle
  geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de afnemer en Toko International BV worden voorgelegd
  aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Toko International BV gevestigd is, zulks voor zover de
  wettelijke bepalingen dit toestaan.