Bitset 29 dlg

25mm S2 Stahl!
SL 4- 2X6-7mm
PH 1- 10XPH2 PH3
H 2,5-2×3-2×4-2×5-6mm
50mm PH2-PZ2

EAN

8714892700291

24

6